Upgrade PHP 1.6 lên PHP 5.2 và APC

Upgrade PHP 1.6 lên PHP 5.2 thì APC sẽ không chạy :(

Fix

1. Upgrade PHP 1.6 lên PHP 5.2: http://wiki.centos.org/HowTos/PHP_5.1_To_5.2

2. Uninstall và cài lại APC

# pecl uninstall apc
# mv /etc/php.d/apc.ini /tmp/apc.ini
# yum update php
# pecl -d memory_limit=16M install apc
# mv /tmp/apc.ini /etc/php.d/apc.ini

3. Restart httpd

One Response to “Upgrade PHP 1.6 lên PHP 5.2 và APC”

  1. [...] Upgrade PHP 1.6 lên PHP 5.2 thì APC sẽ không chạy, xem thêm cách cài lại và xử lý: http://trieuphu.vatly.net/2011/12/21/upgrade-php-1-6-len-p… [...]

Leave a Reply

*