phpMyAdmin – Export CVS for excel

Khi export cho excel mà không hiển thị đúng từng dòng, cột trong excel là do phpMyAdmin mặc định sai tham số

Cần sửa lại Columns escaped with từ giá trị \ thành giá trị “

Cụ thể toàn bộ tham số là:

Format: CVS

Format-specific options:

Leave a Reply

*