Lấy giá trị từ FlashVars trong ActionScript

FlashVars

<OBJECT classid=”clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000″
codebase=”"http://macromedia.com/cabs/swflash.cab#version=6,0,0,0″”
WIDTH=”250″ HEIGHT=”250″ id=”flaMovie1″ ALIGN=”CENTER”>

<param name=”flashvars” value=”textdisplayvalue=Hello%20Pierre“>


<embed src=”flaMovie1.swf” FlashVars=“textdisplayvalue=Hello%20Pierre“ quality=”high” bgcolor=”#FFFFFF” WIDTH=”250″ HEIGHT=”250″ NAME=”flaMovie1″ TYPE=”application/x-shockwave-flash”>
</OBJECT>

(Netscape chỉ hiểu embed, IE thì chỉ hiểu param trong Object, vì vậy ta cần làm cả 2 thẻ này)

Đọc FlashVars từ ActionScript

Với ActionScript 1,2, khi Flash Movies được tải lên, nó có 1 biến tên là textdisplayvalue trong _root. Vì vậy, có thể sử dụng biến này trong _root.textdisplayvalue vào mọi việc trong movie.  Cấu trúc:

//Tạo 1 text1 và gán giá trị cho nó trực tiếp từ biến  textdisplayvalue trong flashVars

text1.text = textdisplayvalue;

Với ActionScript 3 thì sử dụng  cấu trúc

//Lấy biến từ textdisplayvalue 

var paramObj:Object = LoaderInfo(this.root.loaderInfo).parameters.textdisplayvalue 

//Tạo 1 text1 và gán giá trị cho nó dùng method to.String()

text1.text = paramObj.toString()

Xem thêm tại http://helpx.adobe.com/flash/kb/pass-variables-swfs-flashvars.html

Leave a Reply

*