Archive for the ‘Bugzilla’ Category

Bugzilla 4.0.2 perl module

Cài Bugzilla 4.0.2, cài perl module cho nó lâu quá!
/usr/bin/perl install-module.pl –all

Đây là soft setup khó và đòi hỏi nhiều nhất từng gặp