Archive for the ‘Caching’ Category

Cache PHP với APC

Dùng APC cache cho PHP (op-code) rất OK, đúng theo nguyên tắc của cache, cấu hình dễ, có panel status Web base

APC cho Cache trên Ram, làm tốn một phần Ram nhưng hiệu quả thì thật ứng đáng: server chạy nhanh, apache làm việc nhẹ nhàng.

Giải pháp cho server

Nginx + Apache + MysqlServer+Caching!

Chạy khá ổn định