Archive for the ‘Đồ họa’ Category

Ảnh hưởng tâm lý từ màu của website

Đây là một danh sách hướng dẫn đơn giản những màu sắc thông thường và các kiểu ấn tượng đầu tiên, cảm xúc tâm lý mà chúng có thể mang tới người xem trang web:

Read the rest of this entry »