Archive for the ‘Feedburner’ Category

Feedburner subscribe của Google bị reset về 0

Hôm nay thấy Feedburner subscribe của Thư Viện Vật Lý và một số site khác bị reset về 0,

ngỡ tưởng tài khoảng mình lại bị cấm, ai dè blog của Google Analytics http://analytics.blogspot.com cũng bị reset về o!