Archive for the ‘Nhật Ký SA’ Category

Chọn Súng hay Bơ?

Hôm nay empty các log nặng, empty các table nặng (>2 triệu records), backup sang 1 database khác, chạy cron optimization table 10 phút một lần.

Kết quả: Ram giảm đáng kể, Không còn hiện tượng quá tải do chiếm dụng CPU quá nhiều khi đồng loạt query vào các table log vĩ đại nữa.

Vì vậy, Chọn súng hay bơ? cần phải cân đối, đôi khi phải hi sinh.