Archive for the ‘perl’ Category

Cài đặt PHP APC trên RHEL/CentOS

1. Yum up some packages:
yum install php-pear php-devel httpd-devel Read the rest of this entry »

Bugzilla 4.0.2 perl module

Cài Bugzilla 4.0.2, cài perl module cho nó lâu quá!
/usr/bin/perl install-module.pl –all

Đây là soft setup khó và đòi hỏi nhiều nhất từng gặp