Archive for the ‘wordpress’ Category

Viết một plugin đơn giản trong WordPress

Bước 1: Tạo file (ex: analytic_trieuphu.php)

<?php
/*
Plugin Name: Google Analytics by Trieu Phu
Text Domain: analytics_taluma
Description: Chen vao code Google Analytics da setup san
Author: Trieu Phu
Author URI: http://thuvienvatly.com/
Plugin URI: http://trieuphu.vatly.net/
Version: 1.1
*/
function analytics_trieuphu() {
$analytics_trieuphu_code =  ”
<!–Google analytics–>
<script type=’text/javascript’>
var _gaq = _gaq || [];
_gaq.push(['_setAccount', 'UA-7283625-1']);
_gaq.push(['_trackPageview']);
(function() {
var ga = document.createElement(‘script’); ga.type = ‘text/javascript’; ga.async = true;
ga.src = (‘https:’ == document.location.protocol ? ‘https://ssl’ : ‘http://www’) + ‘.google-analytics.com/ga.js’;
var s = document.getElementsByTagName(‘script’)[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
})();
</script>
<!–End Google analytics–>
“;
echo $analytics_trieuphu_code;
}
//apply
add_action( ‘wp_head’, ‘analytics_trieuphu’ );
?>

Diễn giải:

- Plugin này sẽ chèn đoạn code Google analytics vào trong thẻ <head> của template wordpress.

- analytics_trieuphu() là function chính làm nhiệm vụ hiển thị đoạn mã $analytics_trieuphu_code

- add_action( ‘wp_head’, ‘analytics_trieuphu’ ) sẽ thực thi nhiệm vụ của hàm analytics_trieuphu trong thẻ <head>.

Xem thêm hàm add_action tại: http://codex.wordpress.org/Function_Reference/add_action

Xem thêm tham số đầu tiên của hàm add_action tại http://codex.wordpress.org/Plugin_API/Action_Reference

Bước 2: Upload file này vào folder wp-content/plugins rồi vào wp-admin activate nó lên