Posts Tagged ‘apache’

Cài đặt PHP APC trên RHEL/CentOS

1. Yum up some packages:
yum install php-pear php-devel httpd-devel Read the rest of this entry »

Upgrade PHP 1.6 lên PHP 5.2 và APC

Upgrade PHP 1.6 lên PHP 5.2 thì APC sẽ không chạy :(

Fix

1. Upgrade PHP 1.6 lên PHP 5.2: http://wiki.centos.org/HowTos/PHP_5.1_To_5.2

2. Uninstall và cài lại APC

# pecl uninstall apc
# mv /etc/php.d/apc.ini /tmp/apc.ini
# yum update php
# pecl -d memory_limit=16M install apc
# mv /tmp/apc.ini /etc/php.d/apc.ini

3. Restart httpd