Posts Tagged ‘cache’

Cài đặt PHP APC trên RHEL/CentOS

1. Yum up some packages:
yum install php-pear php-devel httpd-devel Read the rest of this entry »

Cache PHP với APC

Dùng APC cache cho PHP (op-code) rất OK, đúng theo nguyên tắc của cache, cấu hình dễ, có panel status Web base

APC cho Cache trên Ram, làm tốn một phần Ram nhưng hiệu quả thì thật ứng đáng: server chạy nhanh, apache làm việc nhẹ nhàng.