Posts Tagged ‘Google’

Wiki đình công chống Dự luật bản quyền Internet – SOPA

Trang Wikipedia tiếng anh kêu gọi chống lại  Dự luật bản quyền Internet – SOPA vì một môi trường iternet tự do bằng cách đình công 24h bắt đầu từ ngày 18/1 hôm nay

Read the rest of this entry »